గెస్ట్ బ్లాగ్ “ఆశ్చర్యము లేక ఎగతాళి తెలుపు సంజ్ఞ, స్క్రిప్టింగ్ గై!”

సోసిబుల్ ఉండండి, భాగము!

    నా అతిథి బ్లాగులో “ఆశ్చర్యము లేక ఎగతాళి తెలుపు సంజ్ఞ, స్క్రిప్టింగ్ గై!” ఈ వారం పోస్ట్, మరియు నేను ఈ పోస్ట్ లో ఒక లింక్ ను అందిస్తుంది.

    Several guest blogs were organized by Aaron Nelson (@sqlvariant) in preparation for the SQL ర్యాలీ 2011 inaugural conference in Orlando, ఫ్లోరిడా. Ed Wilson is the “స్క్రిప్టింగ్ గై” మరియు I interviewed Wilson on this blog.

    I have created a number of PowerShell posts on this blog because I believe it to be a full-fledged enterprise management tool. In addition to a command window, PowerShell has its own scripting environment, and is fully object-oriented and therefore integrated into the .NET platform.

    See my guest blog at: http://blogs.technet.com/b/heyscriptingguy/archive/2011/05/03/use-powershell-to-perform-sql-data-mining.aspx

    సోసిబుల్ ఉండండి, భాగము!